มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 56 คน
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9728 ข่าวสดรายวัน


ปราชญ์มุสลิม37ชาติผนึกม.อ.ปัตตานี เวทีอิสลามศึกษา-สู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยถึงกิจกรรมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การศึกษาอิสลาม : พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข" ซึ่งวิทยาลัยอิสลามศึกษาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.นี้ ว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมจาก 37 ประเทศร่วมสัมมนา เพื่อส่งเสริมคุณค่าการศึกษาอิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้นําสังคมสู่สันติสุข นับเป็นยุทธศาสตร์สําคัญประการหนึ่งที่จะกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางวิชาการ เพื่อพัฒนาอิสลามศึกษาในประเทศไทย รวมถึงสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ สนองนโยบายที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.ยูโซะกล่าวด้วยว่า ผลสัมฤทธิ์จากการสัมมนา 3 ครั้งที่ผ่านมา มีอาทิ ข้อตกลงจัดการประชุมอิสลามศึกษานานาชาติทุกๆ 2 ปี ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ยกระดับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน ทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยอิสลามศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ม.อ. การจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิสลาม การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการจัดการข้อมูลอิสลาม และโครงการวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น

"กิจกรรมประกอบด้วยการประชุมโต๊ะกลม การแสดงปาฐกถาของผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันชั้นนําของโลกมุสลิม การนําเสนอบทความทางวิชาการ เวทีวิพากษ์และเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษา การประกาศปฏิญญาและแถลงการณ์ของการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 และทัศนศึกษาโครงการพระราชดําริ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ การสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาตินับเป็นการเปิดเวทีวงวิชาการด้านอิสลามศึกษาในระดับโลก มีการแลกเปลี่ยนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอิสลามศึกษาให้มีผลต่อการพัฒนาสังคมโลก โดยเฉพาะในประเด็นการสร้างสันติภาพและการสร้างความสามัคคีของประชาคมโลก คาดหวังว่าความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง เครือข่ายอิสลามศึกษาจะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข" ผอ.วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.วิทยาเขตปัตตานีกล่าว (หน้า 19)


หน้า 19Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.